@keyv/etcd

On this page

@keyv/etcd

Etcd storage adapter for Keyv

build codecov npm

Etcd storage adapter for Keyv.

Install

npm install --save keyv @keyv/etcd

Usage

const Keyv = require('keyv');

const keyv = new Keyv('etcd://localhost:2379');
keyv.on('error', handleConnectionError);

License

Copyright (c) 2022 Jared Wray